2e online Alpha cursus

Welkom bij de 2e online Alpha cursus

Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elk mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren.

Dat kan óók nu, tij­dens de corona crisis, maar dan online. Tijdens de 1e online Alpha, in het najaar 2020, bleek al dat de online Alpha cursus door de deel­ne­mers als ‘goed’ be­oor­deeld werd.

Goed nieuws!

In overleg met het pas­to­raal team van de Bernardus- en Immanuelpa­ro­chie gaat name­lijk de 2online Alpha van start! Deelname is gratis en je hoeft niet veel kennis van het geloof te hebben. We ont­moe­ten elkaar weke­lijks op don­der­dag­avon­den, van 20.00 – 21.30 uur online, met behulp van de gratis app Zoom. Aan de groeps­ge­sprekken zullen vooral mensen uit de beide pa­ro­chies deelnemen.

Data

Ook deze 2e online Alpha wordt in samen­wer­king met het Bisdom Breda geor­ga­ni­seerd. Er zijn 12 in­ter­ac­tie­ve en gezellige online bij­een­komsten, name­lijk op 28 januari, op 4, 11,18 en 25 februari, op 4, 11, 19, 20 en 25 maart en op 8 en 15 april.

Organi­sa­tie

We beginnen telkens met het kijken naar een Alpha filmpje van zo’n 20 minuten over een bepaalde Alpha vraag. Daarna bespreken we in kleine groepen hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofs­vra­gen en het luis­te­ren naar de geloofs­be­le­ving van de andere deel­ne­mers in de groep.

Elke week staat een be­lang­rijke Alpha vraag centraal, zoals: Wie is Jezus voor jou?, hoe kun je geloven?, bidden: waarom en hoe?, de Bijbel lezen: waarom en hoe? en hoe leidt God ons? De intro­duc­tieavond ‘Is er meer?’ is op don­der­dag 28 januari van 20.00 tot 21.30 uur. Om te ont­dek­ken of Alpha iets voor jou is, kan je vrij­blij­vend deelnemen aan de intro­duc­tie­avond. 

Aanmel­den en vragen
Meld je aan of vraag info via een e-mail aan Frans van den Bosch of Adje van Geel. Tot ziens!

Frans van den Bosch, 
pas­to­raal assis­tent Bernardus pa­ro­chie, pas­to­raal­assis­tent.bern.par@gmail.com

Adje van Geel,
namens de Immanuel pa­ro­chie,
adje­vangeel@gmail.com

Waarom een online Alpha cursus ?

De online Alpha cursus biedt mensen die graag vanuit huis aan een Alpha cursus willen meedoen daartoe de moge­lijk­heid. Naast de hui­dige corona crisis maat­regelen zijn daar uit­een­lo­pende reden voor. Zoals beter te combineren met de thuis- en / of werk­si­tua­tie, vanwege ver­voers­pro­ble­men en extra reistij­den, niet af­han­ke­lijk van de weers­om­stan­dig­heden, en de bij­een­komsten duren nooit lan­ger dan an­der­half uur.