Aangepaste maatregelen kerkbezoek

Om verdere versprei­ding van het coronavirus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ringen nog maar met maximaal 30 kerkgangers mogen worden bijgewoond. Op dit moment weten we nog niet of we voor de kerstperiode meer dan 30 personen mogen toelaten. Voor onze drie kerken zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • H. Jacobus de Meerdere Fijnaart:

Voor de vieringen dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan iedere werkdag tussen 10.00 en 11.30 uur, telefonisch: 06 180 662 53 / 06 234 302 82  of per mail: pkwest@immanuel-parochie.eu. U bent welkom als dit ook aan u bevestigd is.

Om zoveel mogelijk mensen een kerstviering bij te laten wonen vragen wij u een keuze te maken voor één viering: donderdag 24 december 21.00 uur; vrijdag 25 december 9.30 uur; zaterdag 26 december 9.30 uur of zondag 27 december 9.30 uur.

  • H. Bartholomeus Zevenbergschen Hoek:

Voor de vieringen dient u zich aan te melden bij Douwe van den Berg. Dit kan telefonisch op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur op nummer 06 – 435 656 60 of via e-mail Douwevdberg@hetnet.nl 

  • H. Bartholomeus Zevenbergen:

U dient zich voor de vieringen vooraf aan te melden. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op nummer 0168 – 323 567 of e-mail pkmidden@immanuel-parochie.eu

Van kerkgangers wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen, in ieder geval bij het betre­den en verlaten van de kerk. Onveranderd blijft dat samenzang niet is toe­ge­staan, dat kerk­gan­gers zich bij binnen­komst dienen te mel­den, hun han­den dienen te ontsmetten en de gewenste anderhalve meter afstand tot elkaar res­pec­teren. Het dringend advies is om bij ge­zond­heidsklachten van uzelf of huis­ge­no­ten niet naar een vie­ring te komen. In alle gevallen dienen aan­wij­zingen die voor, tij­dens of na de vie­ring wor­den gegeven te wor­den opge­volgd. Ofschoon het ons moei­lijk valt om deze maat­regelen te moeten nemen, ver­trouwen we op uw begrip.