Beperkte verruiming kerkbezoek

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten om met ingang van 29 april een beperkte verrui­ming toe te staan wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie, die als ‘zeer erns­tig’ geldt, laat nog geen ver­dere versoepeling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat de hui­dige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzich­tig­heid en terug­hou­dend­heid. Daarom blijft het protocol ‘Ker­ke­lijke leven op an­der­halve meter’ binnen de Rooms-katho­lie­ke Kerk ook voor grote kerken onverkort gel­den met alle regels over het onderling hou­den van afstand, reserveren, hygiëne enzo­voort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bis­schop­pen gezegd dat de kerk geen bron van besmet­ting mag wor­den. De bis­schop­pen zijn de pa­ro­chies daarom dank­baar voor hun inzet om ook met de beperkte verrui­ming voor grote kerk­ge­bouwen het protocol zorg­vul­dig te blijven uit­voeren. Laten we de vrij­heid, die we lang­zaam herwinnen, goed gebruiken. En laten we, nu we weer met meer mensen mogen samen­ko­men, blijven bid­den om een spoe­dig einde van de pandemie en om bijstand voor de vele slacht­of­fers.