Bisschoppen roepen op tot financiële steun voor vluchtelingen in Oekraïne

De Neder­landse bis­schop­pen vragen pa­ro­chies om komend week­ein­de, 6 maart,  te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. Ze brengen hier­voor in deze Vasten­tijd de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt Vas­ten­ac­tie met de opvang van de stroom vluch­te­lingen in Oekraïne en in de omliggende lan­den. Caritas­orga­ni­sa­ties ter plaatse zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met uw fi­nan­ciële hulp. Katho­lie­ke organi­sa­ties zoals Vas­ten­ac­tie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de kerk ter plaatse. Geven aan deze organi­sa­ties betekent dan ook recht­streeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne.

Mgr. Van den Hout,:
‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruim­har­tig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog ge­dwon­gen op de vlucht zijn. We geven aan organi­sa­ties met directe lijnen in het land zelf, kerken en ker­ke­lijke in­stel­lingen die daar al bezig zijn hulp te or­ga­ni­se­ren. Laten we hen daarin zo veel als moge­lijk onder­steunen.’ 

Uw bijdrage kunt u overmaken via de web­si­te van Vas­ten­ac­tie: www.vas­ten­ac­tie.nl of op bankreke­ning NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vas­ten­ac­tie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.