Op weg naar een luisterende kerk

2 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal Basiliek Oudenbosch
Hoe het Synodale proces verder gaat en wat ik als parochiaan daaraan kan bijdragen?

Inlei­ding
Paus Fran­cis­cus droomt van een andere aanpak in de kerk. Minder top-down. In plaats daar­van meer samen naar de goede weg zoeken, in dialoog, luis­te­rend naar de H. Geest en naar elkaar. Kortom, synodaal.  
Wat betekent dat voor onze geloofs­ge­meen­schappen? Hoe doe je dat, luis­te­ren naar de H. Geest en naar de ander? Hoe kunnen wij – jij en ik – samen synodaal op weg zijn? Jezuïet Jos Moons (KU Leuven) schreef er een boek over en komt met ons mee­denken.

Spreker
Jos Moons SJ is verbon­den aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit van Leuven. Hij is mede auteur van het boek: ‘Op weg naar een luis­te­rende kerk’, ver­sche­nen no­vem­ber 2022, bij uit­ge­ve­rij Halewijn / KokBoeken­cen­trum. 

Datum en locatie
De bij­een­komst is op don­der­dag­avond 2 maart 2023, van 19.30 – 21.00 uur in de Crypte van de Basiliek van Ouden­bosch, in de Cuypers­zaal, ingang De Pelgrim 2, aan de kant van het St Anna­plein.

Organi­sa­tie en aanmel­den
De bij­een­komst wordt geor­ga­ni­seerd door de H. Bernardus van Clairvaux pa­ro­chie in samen­wer­king met de Immanuelpa­ro­chie. U kunt zich aanmel­den via: pas­to­raal­assis­tent@outlook.com 
Aan deelname zijn geen kosten verbon­den.

Na deze 1e bij­een­komst, wordt op don­der­dag­avond 23 maart van 20.00 – 21.30 uur een 2e bij­een­komst geor­ga­ni­seerd in de Cuypers­zaal, spe­ci­fiek voor onze beide pa­ro­chies. Dan zal in groeps­ge­sprekken van pa­ro­chi­anen op de centrale vraag in de 1e bij­een­komst wor­den inge­gaan, uitmon­dend in ini­tia­tie­ven door pa­ro­chi­anen.