Versoepeling maatregelen kerkbezoek

Met ingang van zater­dag 25 sep­tem­ber zijn de maat­regelen met betrek­king tot het bijwonen van vie­rin­gen in onze kerken versoe­peld.

Dat betekent onder andere:

  • dat de an­der­halve meter-regel wordt opgeheven en dat aanmel­ding en/of registratie niet meer nodig is,
  • dat de communie weer ‘op de hand’ mag wor­den uit­gereikt,
  • dat de vre­des­wens nog steeds zon­der fysiek contact wordt gegeven,
  • dat regels wat betreft ge­zond­heid en hygiëne wor­den opge­volgd,
  • en dat samenzang weer is toe­ge­staan.

‘De afgelopen an­der­half jaar zijn in menig opzicht een be­proe­ving geweest, voor het vieren zoals we het graag zou­den willen, maar ook en nog meer voor degenen die door het virus getroffen zijn, soms met noodlot­tige gevolgen’, aldus Marc Lindeijer, vica­ris-generaal van het bisdom. ‘Het virus is nog niet weg, niet in Neder­land en zeker niet elders in de wereld. Mede namens bis­schop Liesen wil ik u allen, vrij­wil­li­gers én kerk­gan­gers danken voor uw voorzich­tig­heid tot op heden, ook toen men elders in de samen­le­ving al losser ging sa­men­le­ven dan mis­schien ver­stan­dig was. Blijven we die zorg en voorzich­tig­heid naar onze naasten toe betrachten!’