Vieringen worden hervat

Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen, zullen vanaf zondag 5 juli in het week­ein­de de vieringen in onze kerken weer worden hervat. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond.

Het bestuur en de parochiekerncommissies zijn de regelingen, vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen, aan het uitwerken. Dit om veilig samen te kunnen komen. Zodra het mogelijk is, zal er nadere informatie hierover gepubliceerd worden op deze website en in de Moerdijkse Bode en ’t Carillon.