Oprichtingsbesluit

Martinus Petrus Maria Muskens

Door de genade van God en de gunst van de apolistische stoel, Bisschop van Breda

Aan het pastoraal team, de besturen en de parochianen van de R.K. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Bartolomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen.

Aan het bestuur van de Interparochiële Vereniging “Regio Zevenbergen” te Zevenbergen.

Aan de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen van de R.K. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, d~ H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen.

GEZIEN

het verzoek van de besturen van de RK. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, de H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen en van het bestuur van de Interparochiële Vereniging “Regio Zevenbergen” te Zevenbergen, zoals verwoord bij schrijven van de Bestuurlijke Commissie Regio Noordrand d.d. 16 november 2004;

GEZIEN het verzoek van de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen van de RK. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen, zoals verwoord bij schrijven van de Bestuurlijke Commissie Regio Noordrand d.d. 17 november 2004;

GEZIEN het gunstige advies van de Heer Drs. J.A.M. Brok, dekenaal coördinator van het Dekenaat Het Markiezaat, gegeven bij schrijven van 19 november 2004;

GEHOORD, overeenkomstig het vereiste van can. 515 §2 C.I.C., de Priesterraad, in vergadering bijeenop 2 maart2004;

GELET op de resultaten van het gevoerde overleg en op de bepalingen van het kerkelijk recht, in het bijzonder van can. 121 C.I.C.;

OVERWEGENDE dat een goede uitoefening van de pastorale zorg in de Regio’s Noord-Westhoek en Zevenbergen wijziging van de bestuurlijke en organisatorische voorzieningen noodzakelijk maakt;

BESLUIT HIERBIJ de RK. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, de H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen en de Interparochiële Vereniging “Regio Zevenbergen” te Zevenbergen samen te voegen tot de RK. “Immanuëlparochie” te Zevenbergen die geregeerd zal worden door de bepalingen van het” Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” (ARBP), laatstelijk vastgesteld op 14juni 1988 en laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 1996, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1. Dit besluit wordt van kracht op 1januari 2005.
 • 2. Met ingang van die datum houden de R.K. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, de H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen en de Interparochiële Vereniging “Regio Zevenbergen” te Zevenbergen op te bestaan en worden zij samengevoegd tot de R.K. “Immanuëlparochie” te Zevenbergen, overeenkomstig can. 121 C.I.c., zodat deze parochie de enige, algemene en onmiddellijke rechtsopvolger is van de tien voormalige parochies en genoemde Interparochiële Vereniging.
 • 3. Met ingang van die datum bestaat het territorium van de R.K. “Immanuëlparochie” te Zevenbergen uit de territoria van de tien voormalige parochies.
  Het is wenselijk dat er een correcte grensbeschrijving van de parochie wordt opgesteld die de goedkeuring behoeft van de Bisschop van Breda.
 • 4. De parochiekerken van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, de H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen blijven voor de goddelijke eredienst bestemd en behouden hun titel.
 • 5. Met ingang van die datum krijgen de zittende leden van de besturen van de R.K. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, de H. Bartholomeus te Zevenbergschen Hoek, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen en de Interparochiële Vereniging “Regio Zevenbergen” te Zevenbergen eervol ontslag uit hun functie en wordt er voor de R.K. “Immanuëlparochie” te Zevenbergen een parochiebestuur gevormd overeenkomstig de bepalingen van het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland”, laatstelijk vastgesteld op 14juni 1988 en laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 1996.De pastoor is rechtens lid en voorzitter van het parochiebestuur (art. 25.1 en 26.1 ARBP).
  Tot leden van het parochiebestuur worden bij dezen benoemd:
  – de Heer D. van de Berg; de Heer Van de Berg wordt bij dezen tevens benoemd tot vice-voorzitter;
  – de Heer A. Visser (secretaris);
  – de Heer LCM. van Minderhout (penningmeester);
  – Mevrouw M.L Gerritsen-Smulders;
  – de Heer P.J.T. van Woensel;
  – en de Heer J.A. Legierse.Ten spoedigste zal een rooster van aftreden worden opgesteld, overeenkomstig art. 27.7 ARBP, en ter kennis worden gebracht van de Bisschop van Breda.
 • 6. Met ingang van die datum krijgen de zittende leden van de parochievergadering van de RK. Parochie van de H. Bartholomeus te Zevenbergen eervol ontslag uit hun functie.
 • 7. Met ingang van die datum houden de Parochiële Caritasinstellingen van de R.K. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen op te bestaan en worden zij samengevoegd, overeenkomstig can. 121 C.I.C, tot de Parochiële Caritasinstelling van de R.K. “Immanuëlparochie” te Zevenbergen, die geregeerd zal worden door de bepalingen van het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële Caritasinstelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie” (ARBPCI), laatstelijk vastgesteld op 12 februari 1991 en laatstelijk gewijzigd op 9 oktober 2001, zodat deze caritasinstelling de enige, algemene en onmiddellijke rechtsopvolger is van de negen voormalige caritasinstellingèn.
 • 8. Met ingang van die datum krijgen de zittende leden van de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen van de RK. Parochies van de H.H. Petrus en Paulus te Dinteloord, de H. Jacobus de Meerdere te Fijnaart, de H. Maagd Maria te Willemstad, de H. Johannes de Doper te Klundert, de H. Joseph te Noordhoek, de H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe, de H. Stephanus te Moerdijk, het H. Hart van Jezus te Langeweg en de H. Bartholomeus te Zevenbergen eervol ontslag uit hun functie en wordt er voor de Parochiële

Oprichtingsbesluit (pdf)