Ziekenzalving en boete en verzoening

Samen op weg in geloof

In de Immanuelparochie wordt het sacrament der zieken zowel persoonlijk als in een gezamenlijke viering toegediend. In elk cluster is een gezamenlijke viering gepland; ook bij het Ziekentriduum in Zevenbergschen Hoek zal het worden toegediend. Het sacrament van boete en verzoening is altijd individueel. Wel is er in de advent en veertigdagentijd een parochiële viering van boete en verzoening.

Ziekbed

Ziekenzalving

“Ziekenzalving, dat is toch het laatste sacrament, ik ga toch nog niet dood?”
Jammer dat er zo gedacht wordt, want ieder sacrament, ook de ziekenzalving, is gericht op leven. Het is God die in de kwetsbaarheid van oud worden en ziek-zijn juist een steun wil zijn. Dit sacrament is een heilig gebeuren. Bij de doop wordt dankbaarheid uitgesproken; dat dit nieuwe leven in Gods beschermende hand mag worden gelegd. Zo vormt het sacrament der zieken een heilig teken van solidariteit en liefdevolle zorg in onze geloofsgemeenschap. Het sacrament kan zowel individueel als in een gezamenlijke viering worden ontvangen. Bij een gezamenlijke viering wordt dit in een eucharistieviering toegediend. In de ziekenzalving ontvangt men de kracht om zijn ziekte en minder wordende vitaliteit te kunnen dragen vanuit de Heer, die je als het ware aanraakt in kracht van de Heilige Geest. Individueel kan de ziekenzalving gegeven worden thuis of in een ziekenhuis, aan het ziekbed.
Als de ziekenzalving gegeven wordt aan iemand in de laatste levensfase, wordt dit ook wel “bediening” genoemd. De laatste zalving helpt je om je leven te durven toevertrouwen aan de Heer van het leven. Overgave aan God als voorbereiding op de ontmoeting met God na dit leven.
In de Jacobusbrief staat: “is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan.”

Ook bestaat de mogelijkheid van een ziekenzegening door diaken of pastoraal werker.

Boetesacrament

Het boetesacrament, ook wel biecht genoemd, is het vieren van Gods barmhartigheid: het bevrijdt je van schuld en kwaad. Wie zijn zonden en tekorten belijdt ontvangt vergeving van God. We ontvangen rust voor ons geweten en mogen verder groeien op de weg van ons Christen-zijn. Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten? Door contact te zoeken met een priester uit de parochie. Het kan desgewenst aan huis, eventueel voorafgegaan door een gesprek.
In dit sacrament wenden we ons tot de Heer: aan Hem belijden we onze zonden. Hij is het die bij monde van de priester vergeving schenkt.

Twee keer per jaar wordt er in de parochie een viering van boete en verzoening gehouden, in de advent en de veertigdagentijd, waarin we ons vragen stellen over onze manier van leven als christen. Soms stellen we elkaar teleur. In het vertrouwen dat God mild is en tot vergeving bereid, komen we samen: hij geeft ieder die rouwmoedig tot Hem gaat nieuwe kansen. Aansluitend is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht.

Bij het vieren van het boetesacrament vervult de priester het dienstwerk van de Goede Herder die op zoek gaat naar het verloren schaap, of van de Vader die uitkijkt naar de verloren zoon en hem bij terugkeer vol vreugde ontvangt. Het is God, die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Door de vergeving van zonden wordt de gebroken relatie tussen God en de gelovige en tussen de gelovige en de kerk hersteld.

Er is dus sprake van twee sacramenten: ziekenzalving en boetesacrament. Het zijn tekens in woord en gebaar die we in Jezus’ naam mogen vieren in de gemeenschap van de kerk. Ze zijn een geschenk van de levende Heer aan de kerk. In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven. Hij heeft de H. Geest gegeven als helper in ons midden. In kracht van die H. Geest vieren we de sacramenten, de werkzame tekenen van de levende Heer. In de viering van het sacrament ontmoeten we Jezus zelf. De H. Gregorius de Grote schreef: Wat zichtbaar was in onze Verlosser, dat is overgegaan in zijn sacramenten.
Christusfiguur