Vormsel

Samen op weg in geloof

Aan kinderen van groep 8 van de basisschool wordt in onze Immanuelparochie in de maand november door of namens de bisschop het sacrament van het vormsel toegediend.
Er gaat een voorbereiding aan vooraf aan de hand van het project:

In vuur en vlam.

In zes bijeenkomsten staan de kinderen stil bij de keuze voor geloof en wat de heilige Geest hen te bieden heeft. Ook u als ouders wordt hierbij betrokken. Op twee zondagen vieren wij gezamenlijk ‘Zinnige Zondag’. Een bijeenkomst voor het hele gezin waarbij ouders van vormelingen een speciaal programma krijgen aangeboden.
Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel.
Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven. Het vormt zo de bevestiging van het doopsel, waarvoor is gekozen toen uw kind nog klein was.
We leven in een tijd, waarin geloof steeds minder een plaats krijgt in het leven van alledag; het is juist de heilige Geest, die aan de vormeling gegeven wordt om sterk te staan in de beleving van het geloof en uit te groeien tot een overtuigd christen.

Vormselduif2

Vormselduif3

Vormselproject

Op zondag 25 september start de voorbereiding en op vrijdag 25 november vindt het vormsel plaats.
In deze korte periode willen wij uw kind begeleiden bij het nemen van deze stap in het geloof. Er staan hiervoor slechts zes bijeenkomsten gepland. Deelname aan de voorbereiding is daarom belangrijk, we rekenen dan ook steeds op de aanwezigheid van alle vormelingen!

De viering

De bisschop is de eigenlijke bedienaar van het vormsel. Soms vertrouwt hij deze taak toe aan een andere priester. De kinderen ontmoeten de vormheer in een voorbereidingsbijeenkomst.
Tijdens de viering vindt de hernieuwing van de doopbeloften plaats. Daarna bidt de vormheer met uitgestrekte handen, dat de vormeling de rijke gaven van de heilige Geest mag ontvangen.

U komt nu met uw kind naar voren.
U gaat naast uw kind staan en u stelt uw kind voor aan de vormheer. U legt ieder een hand op de schouders van uw kind. De vormheer zalft uw kind op het voorhoofd met de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.
Daarna volgt de vredeswens Vrede zij u. De vormeling antwoordt: en vrede voor u.

De sacramenten

De katholieke kerk kent 7 sacramenten: doopsel, eucharistie, vormsel, huwelijk, priesterwijding, verzoening en ziekenzalving. Bij de toediening van een sacrament gaat het om een beweging van God naar de mens. Dit in tegenstelling tot een gebed of een offer, wat gaat van de mens naar God. In navolging van Jezus vieren wij nu de sacramenten. De apostelen ontvingen als eerste de heilige Geest tijdens het Pinksterfeest. Bij het vormsel ontvangt uw kind op de drempel van volwassenheid eveneens de heilige Geest. De Geest die aan alle mensen wordt gegeven als helper en trooster. In de gezamenlijke vormselviering ervaren we dat we met ouders en kinderen samen een levende gemeenschap vormen.
Er gaat een enthousiasmerende werking vanuit. Mogen wij daarin de werking van de Geest zien, die ons aanzet werk van ons geloof te maken. In woorden en in daden, kiezen voor het goede.

Op vrijdag 25 november komt de bisschop of namens hem een andere vormheer om 19:00 uur naar Zevenbergen om aan de kinderen van groep 8 uit de hele Immanuelparochie het heilig Vormsel toe te dienen.
De kinderen die in 2013 hun communie hebben gedaan, ontvangen persoonlijk een uitnodigingsbrief met aanmeldingsformulier. Mocht je deze brief niet krijgen, maar wil je toch graag je vormsel doen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie,
tel. 0168-323218, e-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu
De voorbereiding voor het vormsel start voor het hele gezin op zondag 25 september.

Vormselduif1

Immanuel vormsel 2014-2015