Belastingvrije giften

Tot 2014 was een periodieke gift alleen dan volledig fiscaal aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer.

De gever kan ervoor kiezen om de gift via de notaris vast te leggen of via een schriftelijke, onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begiftigde, de parochie, zijnde een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen.

Wanneer is een gift een periodieke gift en aan welke voorwaarden dient deze te voldoen om volledig fiscaal aftrekbaar te zijn:

• de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie of diens rechtsopvolger;

• de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;

• de gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon;

• de parochie (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl

Hier kunt u ook het formulier ‘Periodiek gift in geld’ downloaden.