Peuter- en kleuterviering

Zondag 15 mei as. is er weer een leuke peuter- en kleuterviering in de H. Jacobus de Meerder kerk in Fijnaart. Meimaand is Mariamaand en dat is dan ook het thema die ochtend. Jullie zijn van harte welkom! Het begint om 11.00 uur.

Rozenkrans bidden in Fijnaart

In ons parochieblad ‘Kijk op Immanuel’ is gepubliceerd dat in de meimaand in de kerk van Fijnaart elke woensdag de Rozenkrans gezamenlijk gebeden zou worden. Vanaf deze week is dat echter op donderdag om 10.00 uur. U bent van harte welkom op 12 en 19 mei. Hemelvaartsdag, 26 mei, komt te vervallen. Dan is er om 09.30 uur een eucharistieviering.

Boekenmarkt Zevenbergen

Op donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei 2022 organiseert ‘Hartverwarmend Actief’ van 10.00 tot 16.00 uur weer een boekenmarkt in de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen. Buiten de boeken vindt u ook CD’s, DVD’s, LP’s en singles.
Bovendien is er op zaterdag 7 mei van 10.00 tot 16.00 uur ‘Gebruikte Goederenmarkt’ op het marktplein. Er zal dan tevens een plantenkraam staan met eenjarige voorjaarsbloeiers. Wees welkom!

Lopend Vuurtje 2022

Goed nieuws voor de tieners die in 2021 het heilig Vormsel hebben ontvangen: op zaterdag 4 juni 2022 wordt er door het bisdom Breda weer de vormelingendag Lopend Vuurtje georganiseerd.  De plaats van samenkomst is Bergen op Zoom. De laatste keer dat de vormelingendag kon doorgaan, was in 2019. Lees verder

Peuter- en kleuterviering

Maar ook papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en iedereen die mee wil vieren is van harte welkom op zondag 3 april as. in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Fijnaart. De viering heeft als thema ‘De storm op het meer’ en begint om 11.00 uur.

24 uur voor de Heer

In de week voor de vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd wordt ook dit jaar ‘24 uur voor de Heer’ geor­ga­ni­seerd. Als onder­deel van de voor­be­rei­dings­tijd op Pasen bie­den pa­ro­chies vanaf vrij­dag 25 maart om 12.00 uur ’s mid­dags tot dezelfde tijd op zater­dag 26 maart de gelegen­heid voor aanbid­ding van het Aller­hei­ligst Sacra­ment, voor gebed en voor het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Lees verder

Veertigdagentijd 2022

‘Je land is je leven’

De veer­tig­da­gen­tijd nodigt ons elk jaar opnieuw uit tot extra be­zin­ning en ver­die­ping, als voor­be­rei­ding op het hoog­feest van Pasen. Dit jaar willen we dit extra sti­mu­leren aan de hand van het campagne­pro­ject van de Vas­ten­ac­tie ‘Je land is je leven’ en van het hon­gerdoek ‘U geeft mijn voeten de ruimte’. Lees verder

Bisschoppen roepen op tot financiële steun voor vluchtelingen in Oekraïne

De Neder­landse bis­schop­pen vragen pa­ro­chies om komend week­ein­de, 6 maart,  te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. Ze brengen hier­voor in deze Vasten­tijd de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt Vas­ten­ac­tie met de opvang van de stroom vluch­te­lingen in Oekraïne en in de omliggende lan­den. Lees verder

Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf 25 februari 2022

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld. ‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren’, zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’ Lees verder

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’

De door corona uit­ge­stelde con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie – Als God renoveert’ zal plaats­vin­den op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart op de wijze die op dat moment moge­lijk is. Om in te kunnen spelen op ver­schil­lende scenario’s met betrek­king tot corona­maat­re­ge­len, hebben de organi­sa­tie en de partners ervoor gekozen om de con­fe­ren­tielo­ca­tie te ver­plaatsen van het oor­spron­ke­lijk geplande Ouden­bosch naar evene­mentenlo­ca­tie Bree­park in Breda. Lees verder